Záškoláctví z pohledu kurátora pro mládež včetně spolupráce se ZŠ, PČR, lékaři, neziskové organizace (8h.) | 13.06.2024

Lektor: Mgr. Václav Pěkník

Termín: 13. 06. 2024 (8:00 - 15:00)

Akreditace MPSV: Ano

Varianta
1 890 Kč
Kategorie: NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditace: Ano
Délka kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: Online
Měsíc zahájení: Červen

Co všechno se naučíte?

Získáte orientaci v problematice řešení záškoláctví, a to jak na úrovni sociální práce s rodinou, vyhodnocení situace ohroženého dítěte, nastavení individuálního plánu ochrany dítěte v souvislosti se záškoláctvím a pak také konkrétní postup kurátora pro mládež při řešení problematiky neomluvené absence ve vztahu k Policii ČR, případně OSZ či přestupkové komisi příslušného úřadu. 

Získáte informace o tom jaký je zákonný postup z pohledu sociální kurately, případně řešení záškoláctví ve vtahu k plnění povinné školní docházky a jeho důsledky vůči zákonným zástupcům v případě podezření na zanedbání péče o nezl. v oblasti výchovy a vzdělávání.

Budete schopni účinně řešit záškoláctví ve spolupráci se zainteresovanými subjekty.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je představit účastníkům  postup kurátora pro mládež při řešení záškoláctví včetně spolupráce s konkrétními subjekty, kterými jsou základní škola, sociálně-aktivizační služba, Policie ČR, správní orgán pro řešení přestupku na úseku školství atd.  

 

Komu je kurz určen?

Kurz je určen sociálním pracovníkům na obcích, sociálním pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům v sociálních službách (např. na azylových domech, nízkoprahových centrech apod.)

 

Místo konání kurzu: 

Online vzdělávací místnost bez nutnosti instalace nebo registrace.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník OSVĚDČENÍ.

Zpět do obchodu