Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 01. 01. 2023

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající, kterým je společnost Edugram - sociální akademie z.ú., se sídlem Tovární 2114/11, Ostrava, Mariánské Hory, IČO: 26863901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 88072, uzavírá se svými zákazníky, jako Kupujícími, prostřednictvím svého internetového obchodu umístěného na webovém portálu edugram.cz. („eShop"). 

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Edugram - sociální akademie z.ú.

Tovární 2114/11, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ: 709 00
IČO: 26863901

tel.: 605256033
e-mail: kurzy@edugram.cz

Provozní doba: pracovní dny od 9:00 do 14:00

OBECNÁ USTANOVENÍ

Kupujícím je osoba, která prostřednictvím eShopu Prodávajícího kupuje služby (zejména přednášky, semináře, online přednášky, webináře, školení a kurzy). Kupujícím může být spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jakož i osoba, která spotřebitelem není.

Uzavření kupní smlouvy:

Nabídka služeb na webové stránce Prodávajícího se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku. 

Kupující vyplněním objednávkového formuláře, včetně odsouhlasení platných obchodních podmínek, a jeho následným odesláním činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.   Přijetím objednávky Prodávajícím vzniká kupní smlouva. 

Kupujícímu bude zaslán email potvrzující přijetí objednávky obsahující podstatné náležitosti objednávky (např. místo a čas konání akce, cena a způsob úhrady služeb).

Po absolvování akce bude na vyžádání Kupujícího vystaveno potvrzení o účasti.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení probíhá pouze písemnou formou prostřednictvím webových stránek Prodávajícího (www.edugram.cz) nebo lze přihlášku zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce na adresu kurzy@edugram.cz

Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek, a to až do úplného naplnění kapacity semináře.  V případě nedostatečné kapacity vám může být doporučen náhradní termín nebo jiný seminář. 

Přihláška se stává závaznou dnem doručení Prodávajícímu.  O přijetí přihlášky budete následně vyrozuměni potvrzujícím emailem.

Uživatelský účet:

Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

PLATBA A FAKTURACE

Veškeré informace týkající se ceny služeb jsou uvedeny v detailu jednotlivého produktu na stránkách www.edugram.cz

Cenu služby lze uhradit bezhotovostně na účet Prodávajícího: 2302561347/2010 (případně 2115913001/5500), nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

V případě volby úhrady bezhotovostně na účet Prodávajícího vám bude po přijetí přihlášky zaslána faktura na úhradu účastnického poplatku.  Platbu je nutno provést pod ve faktuře uvedeným variabilním symbolem.

Uhrazení ceny služeb vám bude potvrzeno e-mailem.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení objednávky je možné provést pouze písemně na základě dále uvedených stornovacích podmínek:

Bez storno poplatku při zrušení objednávky do 10 dnů před zahájením akce.

V případě zrušení objednávky 9 až 4 dnů před zahájením akce vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny akce.

V případě zrušení účasti 3 dnů a méně před konáním akce vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny akce.

Pokud se účastník nemůže akce osobně zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka.

V případě zrušení akce Prodávajícím, bude Kupujícímu vrácena cena v plné výši.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání či změnu lektora. Je povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat Kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Zrušení objednávky na základě těchto skutečností není zatíženo žádnými storno poplatky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě, zasílání obchodních sdělení a pro účely plnění veřejnoprávních povinností, plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kurzy@edugram.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího, ze kterého byla stížnost odeslána, pokud Kupující neuvede adresu jinou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

 

Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy týkajících se primárně přeshraničního nákupu služeb lze využít pověřené subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které jsou vedeny na seznamu subjektů ADR Evropské komise:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Všechny zmíněné subjekty jsou napojeny na on-line platformu pro řešení sporů (tzv. ODR platforma), kterou provozuje Evropská komise: online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchodní podmínky platné a účinné od 01. 01. 2023

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající, kterým je společnost Edugram Academy s.r.o., se sídlem Tovární 2114/11, Ostrava, Mariánské Hory, IČO: 14135400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 88072, uzavírá se svými zákazníky, jako Kupujícími, prostřednictvím svého internetového obchodu umístěného na webovém portálu edugram.cz. („eShop"). 

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Edugram Academy s.r.o.

Tovární 2114/11, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ: 709 00
IČO: 14135400

tel.: 605256033
e-mail: gabriela@edugram.cz

Provozní doba: pracovní dny od 9:00 do 14:00

OBECNÁ USTANOVENÍ

Kupujícím je osoba, která prostřednictvím eShopu Prodávajícího kupuje služby (zejména přednášky, semináře, online přednášky, webináře, školení a kurzy). Kupujícím může být spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jakož i osoba, která spotřebitelem není.

Uzavření kupní smlouvy:

Nabídka služeb na webové stránce Prodávajícího se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku. 

Kupující vyplněním objednávkového formuláře, včetně odsouhlasení platných obchodních podmínek, a jeho následným odesláním činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Přijetím objednávky Prodávajícím vzniká kupní smlouva. 

Kupujícímu bude zaslán email potvrzující přijetí objednávky obsahující podstatné náležitosti objednávky (např. místo a čas konání akce, cena a způsob úhrady služeb).

Po absolvování akce bude na vyžádání Kupujícího vystaveno potvrzení o účasti.

 

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení probíhá pouze písemnou formou prostřednictvím webových stránek Prodávajícího (www.edugram.cz) nebo lze přihlášku zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce na adresu kurzy@edugram.cz

Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek a to až do úplného naplnění kapacity semináře.  V případě nedostatečné kapacity vám může být doporučen náhradní termín nebo jiný seminář. 

Přihláška se stává závaznou dnem doručení Prodávajícímu.  O přijetí přihlášky budete následně vyrozuměni potvrzujícím emailem.

Uživatelský účet:

Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

PLATBA A FAKTURACE

Veškeré informace týkající se ceny služeb jsou uvedeny v detailu jednotlivého produktu na stránkách www.edugram.cz

Cenu služby lze uhradit bezhotovostně na účet Prodávajícího: 141354005/5500, nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

V případě volby úhrady bezhotovostně na účet Prodávajícího vám bude po přijetí přihlášky zaslána faktura na úhradu účastnického poplatku.  Platbu je nutno provést pod ve faktuře uvedeným variabilním symbolem.

Uhrazení ceny služeb vám bude potvrzeno e-mailem.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení objednávky je možné provést pouze písemně na základě dále uvedených stornovacích podmínek:

Bez storno poplatku při zrušení objednávky do 10 dnů před zahájením akce.

V případě zrušení objednávky 9 až 4 dnů před zahájením akce vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny akce.

V případě zrušení účasti 3 dnů a méně před konáním akce vzniká povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100% z ceny akce.

Pokud se účastník nemůže akce osobně zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka.

V případě zrušení akce Prodávajícím, bude Kupujícímu vrácena cena v plné výši.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání či změnu lektora. Je povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat Kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Zrušení objednávky na základě těchto skutečností není zatíženo žádnými storno poplatky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě, zasílání obchodních sdělení a pro účely plnění veřejnoprávních povinností, plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy kurzy@edugram.cz Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího, ze kterého byla stížnost odeslána, pokud Kupující neuvede adresu jinou.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil svoji stížnost, reklamaci nebo jiné právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

 

Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy týkajících se primárně přeshraničního nákupu služeb lze využít pověřené subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, které jsou vedeny na seznamu subjektů ADR Evropské komise:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

Všechny zmíněné subjekty jsou napojeny na on-line platformu pro řešení sporů (tzv. ODR platforma), kterou provozuje Evropská komise: online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Zpět do obchodu