Reklamační Řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akci objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.edugram.cz provozovaného skupinou EDUGRAM ACADEMY, kterou reprezentují:

 

Edugram Academy, s.r.o. 
se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Tovární 2114/11, PSČ: 709 00

IČ: 14135400
DIČ: CZ14135400

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88072 

 

a dále

 

Edugram Sociální akademie, z.ú.

se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Tovární 2114/11, PSČ: 709 00

IČ: 27062139,
DIČ: CZ27062139

zapsanou v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 339

 

Adresa pro doručování: Tovární 2114/11, PSČ 709 00

Telefonní číslo: +420 605 256 033 
Kontaktní e-mail: gabriela@edugram.cz 

 

 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah výukového kurzu odpovídá popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • kurz je poskytnut v dohodnutém termínu, na dohodnutém místě a trvá po uvedenou dobu;
 • kurz má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a zároveň je služba v odpovídající kvalitě a rozsahu;
 • obsah kurzu vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 1. Jaká je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění?

Poskytované kurzy je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze reklamovat do šesti měsíců od konání kurzu.

 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

Pokud bude vaše reklamace důvodná, zajistíme adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

 

 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte písemně poštou na adresu Tovární 2114/11,
Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 nebo e-mailem na gabriela@edugram.cz  , případně prostřednictvím datové schránky ID: fh7wfxz, a to bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu kurzu.  Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, nebo e-mailem.

 Reklamace musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • Identifikaci kurzu – datum, název, případně číslo faktury k danému kurzu
 • Popis – důvod reklamace/v čem vadu služeb spatřujete
 1. Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu, či organizace kurzu: 

 • pracovník zákaznického servisu reklamaci zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací.
 • odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem, hospitací v kurzu atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

 

 1. Způsob a lhůty vyřízení reklamace

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (je-li zákazníkem spotřebitel).

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. září 2023 a je k dispozici v listinné podobě v sídle poskytovatele, nebo v elektronické podobě na internetové adrese: www.edugram.cz

Zpět do obchodu