Lektorský tým

Mgr. Romana Řezníčková

Lektorka a mentorka osobnostního rozvoje s koučovacím přístupem.

Pomáhám lidem objevit jejich potenciál a rozvíjet jej.  

Po studiích na Filozofické fakultě Ostravské univerzity jsem od roku 2001 lektorkou a mentorkou osobního rozvoje.  Od roku 2017 se moje sbírka zkušeností rozšířila o činnost personalisty v české rodinné firmě a o kariérové poradenství. Mám tedy 7 letou zkušenost s personalistikou a 21 letou zkušenost s lektorováním dospělých v oblasti seberozvoje. Své zkušenosti propojuji a využívám při lektorování i poradenství a mentoringu. Jako lektor jsem flexibilní a přizpůsobuji kurz konkrétní skupině. Semináře vedu interaktivní formou, účastníci jsou stále zapojeni. Učím pomocí praktického procvičování, sdílení či například také imaginace.  

Mou srdcovkou jsou tato témata: 

Komunikace  

  • Komunikace podle osobnostních typů 
  • Prezentační a rétorické dovednosti 
  • Asertivní komunikace jako nástroj prevence a řešení konfliktů 
  • Neverbální komunikace 
  • Vyjednávání v každodenní praxi 

 Seberozvoj, sebepoznání 

  • Emoční inteligence – její využití v profesním a osobním životě 
  • Time a life management, prokrastinace 
  • Práce se stresem, prevence syndromu vyhoření 
  • Práce se strachem 
Tomáš Rouš

Jako trenér a manažer v bankovnictví se věnuji rozvoji například obchodníků, teamleaderů, produktových i projektových manažerů. Vytvářím a učím funkční modely prodejních rozhovorů. Manažery na vedoucích pozicích rozvíjím v prezentačních dovednostech i schopnostech v rámci projektového řízení. Od roku 2020 jsem měl možnost spolupracovat s více jak tisícovkou zájemců o vlastní rozvoj a dávat prostor pro vzájemné sdílení know-how. 
 
Srdcovou záležitostí je pro mě objevování našich vnitřních talentů a práce s nimi. Díky maximálnímu zapojení účastníků na svých kurzech a využití sebepoznávacích metod se snažím vytvářet maximum prostoru pro trénink v reálném čase.
 

Mgr. Nela Mátlová Ph.D.

Jsem lektorka rozvojových školení, koučka a mentorka meditací. K lektorování jsem se dostávala průběžně od sociální práce, vedení týmu pracovníků v neziskové organizaci, koordinaci aktivit pro rodiny. Vždy mě bavila práce s lidmi, individuální i skupinová a věnuji se jí nepřetržitě již 20 let.

Velikou a cennou zkušeností pro m bylo 8 leté působení v neziskové organizaci, kde jsem pracovala na různých pozicích, od pracovníka s mládeží, přes kreativní projektovou vedoucí, až po leadra týmu. Zde jsem poprvé vyzkoušela jaké to je lektorovat a motivovat lidi.

Posledních 6 let se věnuji lektorské činnosti s různými skupinami a 3 roky také vedu meditační pobyty a workshopy, kde učím lidi pracovat se svými emocemi, tělem a vědomou přítomností. 

Mám ráda, když školení vedou ke skutečným změnám v životě. Aby se tak stalo, potřebují účastníci zažít uvědomění a také se ke změnám rozhodnout. Proto jsou moje školení spíše hlubší a niternější, než jen teoretická. Pracuji se sebereflexí, koučovacími technikami, mindfulness technikami a dělám vše pro to, aby se účastníci cítili na školeních v bezpečí a mohli tak autenticky prožívat vše, co k nim přichází a odnést si přesně to, co pro sebe potřebují. 

Pracuji nejvíce s tématy sebemotivace a koučovacího přístupu k životu. Zajímám se hluboce o práci s emocemi, stresem, prevenci vyhoření, vnitřními sabotéry a obecně brzdami naší psychiky, kterými sami bráníme životnímu posunu. Věnuji se i tématu nenásilné komunikace, hranic a obrany proti manipulaci. Velkou pozornost věnuji oblasti psychohygieny.  

 

Více o mě: 

https://www.nelamatlova.cz/

Ing. Ivana Karkošková

Pracuji více jak 18 let, jako lektorka – mentorka a poradkyně v oblasti řízení financí, finanční gramotnosti a seberozvoji.

Jako lektorka soft skills dovedností mohu své zkušenosti z podnikání předávat dál, protože ve své podnikatelské práci se setkávám s různými typy klientů a jde mi o to komunikovat navzájem tak, aby obě strany byly spokojeny a měly chuť se znovu potkat a navzájem dále spolupracovat. Jde o to, aby to nebylo jen o teorii, ale teorie a praxe byly v souladu.

Neříkám, že znám odpověď na všechno a na všechny situace umím správně reagovat, ale na svých seminářích se snažím, abychom vzájemně sdíleli své zkušenosti, tak abychom si  je mohli sami vyzkoušet a zjistit, že mnohdy jde věci dělat i jinak, než jsme měli dosud zažité.

Mám ráda témata související s komunikací, motivací, typologií osob, práce s týmem, řešení konfliktních situací a také oblast finanční gramotnosti v celém jejím rozsahu.

Miluji cestování a tvorbu zahraničních cest „na míru“. Nemám ráda nudu.

Bc. Ondřej Jaroš

Již 5 let se aktivně věnuji vzdělávání v oblasti psychologických témat a kurzů v rámci přípravy na vysokoškolské studium psychologie dospívajících i dospělých studentů.

Hlavní myšlenkou vzdělávání pro mě vždy bylo přistupovat ke každému kurzu individuálně a stavět obsah na potřebách a očekávání ze strany účastníků. Kurzy připravuji vždy šité na míru kurzistům a psychologii nevnímám pouze jako předmět, nýbrž jako nástroj pro efektivní vzdělávání.

Nejoblíbenějším je téma rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, ale zabývám se i tématy dějin psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie či psychologie osobnosti. Nově věnuji pozornost také tématu osobního rozvoje a zaměření na self – v dnešní době velmi aktuální téma a žádané zaměření kurzů.

Největší cenu má pro mě praktická využitelnost znalostí a dovedností, kterou si účastníci mých kurzů odnesou do každodenního osobního i pracovního života.

Mgr. Petr Plečka

V praxi  jsem 17 let a po celou dobu se věnuji rozvoji mých schopností a dovedností. Zejména jde o oblast sociální práce, krizové intervence, pomoc klientům v tíživých životních situacích, spojených s rodinnými, sociálními, psychickými, zdravotními a finančními problémy. Posledních 7 let pracuji jako kurátor pro děti a mládež na OSPOD a 4 roky na dohodu jako pracovník sociální poradny. V minulosti jsem působil jako sociální pracovník na OSPOD, v domově pro seniory, na úřadu práce a v rodinném centru. Školení a vzdělávání druhých mě velmi baví. Rád poznávám lidi, kterým nestačí být průměrní, ale kteří chtějí na sobě pracovat a zdokonalovat se.   

Na krizové intervenci se mi líbí, že se jedná o propracovanou a léty ověřenou metodu práce s lidmi v krizi. Má jasnou teorii, strukturu a pravidla, o které se může intervent vždy opřít. Absolvoval jsem kvalitní výcvik komplexní krizové intervence (160 hodin) a poté výcvik práce s tělem v krizové intervenci (16 hodin), oba u Moravských lektorů v Olomouci. Metody a techniky krizové intervence využívám hojně při své práci (zejména u klientů v krizi – u dětí a rodičů).

Mým cílem je nejenom poskytovat studentům praktické znalosti a dovednosti, ale také je podporovat a motivovat, aby se stali silnějšími, empatičtějšími a vynikajícími profesionály v krizové intervenci. Ve své praxi se setkávám s absolventy různých kurzů krizové intervence, kteří ne vždy mají potřebnou kvalitu a dovednosti, aby uměli pomoci klientům v akutní krizi. Jsem přesvědčen, že nic v životě není zadarmo, a že cesta k úspěchu začíná tvrdou prací. V našem výcviku krizové intervence to dle mého názoru rozhodně platí. Věřím, že skrze náš výcvik mohu přispět k vytváření nové generace odborníků – krizových interventů, kteří budou schopni pomáhat a podporovat klienty v krizi, kteří to nejvíce potřebují a nebudou klientům škodit. Absolvování komplexní krizové intervence bych doporučil každému, kdo pomáhá lidem, neboť jeho schopnosti a dovednosti se znásobí.   

 

Mgr. et Bc. Aneta Plečková

Jsem lektorka v oblasti krizové intervence, paliativní péče, doprovázení a sociálních témat jako: dlouhodobá péče v České republice, respitní péče. 

V průběhu svého profesního života jsem pracovala na různých pozicích jako pracovník přímé péče, sociální pracovník, zdravotně sociální pracovník, vedoucí služby až po ředitelskou funkci. Během let jsem se chtěla podělit o zkušenosti, které jsem získala v průběhu práce na pomezí zdravotním a sociálním.

Lektorování se věnuji od roku 2016 aktivně. Do budoucna se chci zaměřit na oblasti vzdělávání manažerských dovedností a také témata spojená se specifickými skupinami v oblasti krizové pomoci.

Momentálně pracuji na hlavní úvazek v příspěvkové organizaci. Mezi mé zájmy patří komunikace, vzdělávání, seberozvoj, příroda a četba.

Moc ráda během lektorování pracuji s teorií, kterou obohacuji o praktické příklady. Jsem vděčná, když jsou frekventanti kurzu sdílní a dělí se o své zkušenosti. V mých kurzech pracujeme v rámci partnerského přístupu.

Bc. Martina Němcová DiS.

Téměř celý svůj profesní život jsem pracovala v terénních sociálních službách, a proto školím tato témata. Pracovala jsem jako vedoucí sociální pracovnice, kde jsem metodicky vedla tým klíčových pracovníků a tyto zkušenosti a znalosti bych Vám ráda předala.

Kurzy vedu příjemnou formou s maximálním zapojením účastníků do diskuze. Respektuji odlišnosti jednotlivých organizací a cílových skupin, a proto je třeba diskutovat. Kladu důraz na praktické zkušenosti a dovednosti.

 

8 položek celkem
Zpět do obchodu